• Đặc sản sầu riêng ruột đỏ có gì mà đội giá 17 lần gấp sầu thường?

    Nếu tại Malaysia sầu riêng ruột đỏ có giá 57.000 - 60.000 đồng một kg thì về Việt Nam được nhiều ...