• Vụ “chạy” chứng chỉ nghề y cả trăm triệu đồng: Thực hành một đường, cấp chứng chỉ một nẻo!

    Bệnh viện thừa nhận sai phạm trong việc ký xác nhận thời gian thực hành nhưng cũng chỉ ra trách nhiệm ...