• Kỳ ảo bãi đá trăm triệu năm bên sông Sêrêpốk

    Sau khi cụm 3 thác đẹp nhất trên sông Sêrêpôk là Dray Sáp- Dray Nur- Gia Long bị các đập thủy điện ...