• Chiếc gùi Êđê xuống phố

    Chiếc gùi theo nhiều phụ nữ Êđê xuống phố, trở thành một phương tiện vận chuyển hàng hóa và cũng ...