• Mệnh lệnh “chống dịch như chống giặc“: Chưa bao giờ và ngay bây giờ!

    Chưa bao giờ tình huống gấp gáp như lúc này và ngay bây giờ, mỗi người dân hãy là một chiến sỹ ...