• Nhiều chỉ số kinh tế Đăk Lăk giảm mạnh do Covid-19

    Nhiều chỉ số kinh tế của Đăk Lăk bị giảm mạnh do dịch Covid-19, đòi hỏi phải có giải pháp quyết ...