• Chi phí chống dịch Covid-19 của Việt Nam chưa đến 400 triệu USD

    ho đến nay, tổng chi phí chống dịch Covid-19 của Việt Nam chưa đến 400 triệu USD, là nước ngăn dịch ...