• Bất lực trong việc hạn chế trẻ đuối nước ở Tây Nguyên?

    Trẻ em vùng sâu, vùng xa tại một số địa phương Tây Nguyên tự ý ra sông, suối bơi lội... tiềm ẩn ...