• Hàng loạt cán bộ nhận tiền của trùm gỗ lậu Phượng “râu”

    Hàng loạt cán bộ kiểm lâm, bảo vệ rừng đã nhận tiền hối lộ của trùm gỗ lậu Phượng "râu" và ...