• Cán bộ, công chức, viên chức không đủ chuẩn sẽ bị thu hồi quyết định tuyển dụng

    Sẽ thu hồi quyết định tuyển dụng với những trường hợp tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức ...