• Ông Châu Ngọc Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai

    Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn được Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai bầu giữ chức Chủ ...