• Nhổ 3.000 cây keo của dân, xã hỗ trợ 12 triệu đồng

    "Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam, xã dự kiến hỗ trợ 4.000 đồng/cây keo. Tổng số tiền dự ...