• Chặn xe tải, phát hiện trên thùng có 15 người trốn chốt kiểm soát chống dịch Covid-19

    Thấy chiếc xe tải có biểu hiện chở người trốn chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 nên Ban chỉ ...