• Hồ tiêu không lo yếu, bị bệnh trong mùa mưa nhờ bón phân Văn Điển

    Phân lân Văn Điển không tan trong nước, chỉ tan trong môi trường do rễ cây tiết ra nên hiệu quả sử ...