• Đại biểu Quốc hội đề nghị xử nghiêm vụ Đàm Vĩnh Hưng kích động bạo lực

    Theo Ủy viên Ủy ban Pháp luật, việc Facebook Đàm Vĩnh Hưng kích động, lôi kéo nhiều người đến hành ...