• Cách phòng chống sâu keo trên cây bắp ngô ở Đắk Lắk

    Nông dân cần áp dụng các biện pháp canh tác, khuyến nông, hoá học... để phòng chống sâu keo mùa thu ...