• Nhổ hơn 3.000 m2 keo trồng của dân, chính quyền xã nói do nhầm tên

    Người dân bức xúc khi chính quyền tự ý nhổ hơn 3.000 m2 keo trồng của họ. Trong khi đó, lãnh đạo ...