• Cắt giảm nhiều loại chứng chỉ ‘hành’ cán bộ, công chức

    “Trước đây tôi đã nói khi đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải có 7 văn bằng, chứng chỉ thì nay tập ...