• Dùng điện bẫy chuột, chủ ruộng tử vong

    Thấy chuột cắn phá lúa nên người đàn ông dùng điện bẫy chuột nhưng không may bị điện giật tử ...