Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2020

15-05-2020

Căn cứ Luật viên chức năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND, ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý CB,CC,VC; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND, ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý CB,CC,VC; Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 3590/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-SNV, ngày 07/5/2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Phương án Tuyển dụng viên chức đối với các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, Vườn quốc gia trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, Vườn quốc gia trực thuộc Sở, như sau:

I. NHU CẦU VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

Căn cứ vào biên chế được giao và nhu cầu tuyển dụng của từng đơn vị. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định cơ cấu cần tuyển dụng có 156 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

– Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô: 33 chỉ tiêu;

– Ban QLDA rừng phòng hộ Núi Vọng Phu: 19 chỉ tiêu;

– Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Ka: 28 chỉ tiêu;

– BQL rừng LS-VH-MT Hồ Lăk: 17 chỉ tiêu;

– Ban quản lý dự án rừng PH đầu nguồn Krông Năng: 8 chỉ tiêu;

– Vườn quốc gia Chư Yang Sin: 33 chỉ tiêu;

– Ban quản lý rừng phòng hộ Buôn Đôn: 13 chỉ tiêu;

– Ban quản lý khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước: 05 chỉ tiêu;

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức

Căn cứ theo khoản 5 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 15 phút (chuẩn bị câu trả lời 10 phút, trả lời câu hỏi 05 phút);

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

III. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

– Thông báo việc phát hành và tiếp nhận hồ sơ trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ: http://www.sonongnghiepdaklak.gov.vn và niêm yết tại Sở Nông nghiệp và PTNT từ ngày 18/5/2020.

– Bán hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và PTNT từ ngày 04/6/2020 đến ngày 05/6/2020.

– Tiếp nhận hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và PTNT từ ngày 10/6/2020 đến ngày 12/6/2020.

– Thành lập Hội đồng tuyển dụng và các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng; tổng hợp danh sách các thí sinh dự tuyển vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2: từ ngày 15/6/2020 đến ngày 17/6/2020.

– Công bố kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1 đạt để dự tuyển vòng 2 từ ngày 18/6/2020.

– Niêm yết danh sách và gửi thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2: ngày 19/6/2020.

– Chuẩn bị tổ chức sát hạch: từ ngày 22/6/2020 đến ngày 24/6/2020.

– Tổ chức sát hạch phỏng vấn (vòng 2) ngày 25/6/2020 đến ngày 27/6/2020.

– Tổng hợp kết quả: từ ngày 29/6/2020 đến ngày 30/6/2020.

– Trình Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng: trong vòng 15 ngày theo quy định.

– Nhận quyết định tuyển dụng: Sau khi có kết quả phê duyệt của Sở Nội vụ trong vòng 15 ngày theo quy định.

– Về giải quyết đơn thư khiếu nại: Trong suốt thời gian từ khi tiếp nhận hồ sơ đến ngày trình Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng tổ chức tiếp nhận và giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại có liên quan theo đúng thẩm quyền (nếu có);

*****Kế hoạch chi tiết như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Nguồn tin: daklak.gov.vn

Nguồn tin:
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đang tải...