Đắk Nông đăng ký mua gần 900.000 liều vắc xin để tiêm phòng Covid-19 cho người dân

12-04-2021

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Công văn số 1662/UBND-KGVX về việc đăng ký mua, cam kết bố trí kinh phí để mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 theo Công văn số 246 của Bộ Y tế.

Theo đó, có 2 nhóm đối tượng để tiêm phòng vắc xin. Cụ thể, nhóm đối tượng thuộc diện được ưu tiên tiêm và miễn phí (quy định tại khoản 1, Điều 2, Nghị quyết số 21/NQ-CP) gồm 102.230 người, với số lượng vắc xin là 224.906 liều.

Về kinh phí, trường hợp mua vắc xin của AstraZeneca là 24,53 tỷ đồng (Trung ương hỗ trợ 70%, tương đương 17,174 tỷ đồng, địa phương 30% tương đương 7,3 tỷ đồng). Trường hợp mua vắc xin của Pfizer là 34,758 tỷ đồng ( Trung ương hỗ trợ 24,330 tỷ đồng, địa phương 10,4 tỷ đồng).

UBND tỉnh cam kết chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai tiêm chủng đúng số lượng, đối tượng đã đăng ký và tuân thủ đúng tiến độ tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tỉnh chi trả đầy đủ kinh phí mua vắc xin theo số lượng đã đăng ký với Bộ Y tế và tạm ứng trước một phần kinh phí theo thỏa thuận với nhà sản xuất, cung ứng vắc xin và tuân thủ đúng phương thức chi trả theo theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nhóm đối tượng khác không quy định tại  khoản 1, Điều 2, Nghị quyết số 21/NQ-CP có 305.172 người, với số lượng vắc xin là 671.378 liều.

Về kinh phí thực hiện cho nhóm đối tượng này tùy thuộc khả năng cân đối của tỉnh và sự huy động các nguồn lực xã hội và sự tự chi trả của người dân. Vì vậy, tỉnh đang rà soát, tổng hợp phương án và thông qua HĐND tỉnh phê duyệt.

Ngô Đồng

Đang tải...